Maak kans op een onvergetelijke ervaring

Actievoorwaarden

Algemeen

Deze actievoorwaarden ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de actie Alfa Romeo is inviting you to the gp at zandvoort ("Actie"), van FCA Netherlands B.V., tevens handelend onder de naam Alfa Romeo ("FCA"), gevestigd aan de Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam.

Deze Actievoorwaarden zijn tevens te raadplegen op https://www. formule1-alfaromeo.nl

Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

FCA organiseert de Actie ter promotie van het merk Alfa Romeo en de nieuwe Alfa Romeo Tonale.

Deelname

Om deel te nemen aan de Actie is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist.

Medewerkers van FCA, moeder-, zuster of dochtermaatschappijen en/of partijen of personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname. Ook partners en/of familieleden van medewerkers van FCA zijn van deelname uitgesloten.

Deelname is uitgesloten voor personen zonder vast woon- of verblijfplaats in Nederland. Deelnemers die kans willen maken op de prijs dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

FCA behoudt zich het recht voor een deelnemer van deelname uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt, (ii) op enige wijze fraude pleegt of probeert te plegen, (iii) de Actie onrechtmatig beïnvloedt, of (iv) anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont, naar redelijk inzicht van FCA.

Deelname aan de Actie is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Actieperiode

De Actie loopt van 4 augustus 2022 tot en met 30 augustus.

Verloop actie, prijs en toekenning

Iedereen die voldoet aan deze Actievoorwaarden kan deelnemen aan de Actie.

Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer zijn e-mailadres door te geven.

Iedere deelnemer die in de Actieperiode vervolgens de gevraagde gegevens invult op https://www. formule1-alfaromeo.nl ("Actiepagina") kan deelnemen aan de loting voor de prijs.

De prijs bestaat 2 grandstandtickets voor de GP Zandvoort op 3 of 4 september 2022. Zie het volgende artikel Voor nadere details van de prijs en de voorwaarden waaronder de prijs ter beschikking wordt gesteld aan de winnaars.

FCA zal na afloop van de Actieperiode op 31 Augustus 2022 uit alle deelnemers die aan de actievoorwaarden van de Actie voldoen de winnaar trekken. De winnaar van de prijs zal worden getrokken door gebruik te maken van software die in staat is op willekeurige wijze een winnaar aan te wijzen of door een notaris die op willekeurige en onpartijdige wijze een winnaar zal aanwijzen.

De winnaar van de prijs zal direct na de trekkingsdatum via e-mail en/of telefonisch op de hoogte worden gebracht (de door winnaar verstrekte gegevens zijn hiervoor bepalend en zullen worden gebruikt). In geval van een e-mailbericht, zal de winnaar gevraagd worden om (telefonisch) contact op te nemen met FCA.

Indien FCA niet in contact kan komen met de winnaar van de prijs binnen twee dagen na de trekkingsdatum, of mocht de winnaar niet voldoen aan de voorwaarden voor deelname, dan vervalt diens aanspraak op de door hem/haar gewonnen prijs. FCA zal in dat geval opnieuw een nieuwe winnaar aanwijzen. Mocht FCA niet in contact kunnen komen met de nieuwe winnaar of mocht de nieuwe winnaar eveneens niet aan de voorwaarden voldoen, dan vervalt de prijs.

De prijs

  1. 1x Tweemaal Gold Tarzan Grandstandticket – 3 & 4 september
  2. 1x Tweemaal Gold Tarzan Grandstandticket – 3 & 4 september

De prijs is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of vouchers.

De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet inwisselbaar voor geld.

De kansspelbelasting die eventueel verschuldigd is over de prijs komt geheel voor rekening van FCA.

Aansprakelijkheid

FCA besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en de daarbij behorende uitingen. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van FCA of andere door FCA openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook kunnen niet aan FCA worden tegengeworpen.

FCA noch haar vertegenwoordigers kunnen de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de Actie/prijs garanderen (in het bijzonder kan het zijn dat er (lokale) overheidsmaatregelen rondom COVID-19 van toepassing zijn in Nederland of Italië, waardoor de prijs niet kan worden genoten. In een dergelijke situatie zal FCA trachten om een passende oplossing te vinden).

Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht is FCA niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die:

  1. voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door FCA georganiseerde Actie en/of door derden te verstrekken prijs
  2. samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website(s) of andere technische faciliteiten.

Privacy en persoonsgegevens

De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie en die FCA in het kader van deze Actie verzamelt zullen door FCA overeenkomstig haar privacyverklaring worden behandeld (zie https://www.alfaromeo.nl/wettelijke-voorwaarden).

Marketingbureau

Voor de organisatie en uitvoering van deze Actie maakt FCA gebruik van de diensten van PowerKraut B.V., gevestigd aan de Transportweg 3, 7007CL Doetinchem ("Marketingbureau").

FCA zal, indien dat nodig is voor de uitvoering van de Actie, gegevens van deelnemers delen met het Marketingbureau. FCA verplicht het Marketingbureau om uitsluitend persoonsgegevens te verwerken conform haar instructies.

Opnamen en publiciteit

Deelnemers verlenen aan FCA het onvoorwaardelijke recht om tijdens het genieten van hun prijs gedurende het raceweekend opnamen te maken, deze openbaar te maken, en deze al dan niet in bewerkte vorm, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, dan wel anderszins te exploiteren, ongeacht de wijze waarop. De winnaar kan worden verzocht deel te nemen aan aanvullende publiciteit, welke publiciteit te allen tijde redelijk en gerelateerd aan de Actie zal zijn. De winnaar zal een dergelijk verzoek niet op onredelijke gronden weigeren. De winnaar ontvangt hiervoor geen aanvullende (financiële) vergoeding.

Deelnemers doen onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Deelnemers erkennen uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat FCA het recht heeft om opnamen naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteurs- merken- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen met betrekking tot de Actie zijn eigendom van FCA of haar licentiegevers. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd of worden gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FCA.

Foto's en/of afbeeldingen die verband houden met de Actie dienen enkel ter illustratie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Slotbepalingen

FCA behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en/of informatie met betrekking tot de Actie te wijzigen.

FCA behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de Actie voortijdig te beëindigen zonder dat FCA daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding is gehouden jegens de deelnemers.

Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd is FCA gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien zal op redelijke gronden een besluit worden genomen door FCA.

Voor zover toepasselijk is deze Actie in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan FCA, afdeling Marketing Communicatie & e-Commerce, via telefoonnummer 00 800 2532 00 00 of per via de website https://www.alfaromeo.nl/contact. FCA streeft ernaar eventuele vragen, opmerkingen of klachten binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. FCA zal schriftelijk of telefonisch reageren waarbij eventueel en uitsluitend ter beoordeling van FCA een voorstel wordt gedaan om de klacht op te lossen.

Versie: 18 augustus 2022

Terug naar Home